Menu

Danh mục môn học và mã học phần chương trình đào tạo đại học năm 2019

 

Mã HP

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Ghi chú

1808

Triết học Mác – Lênin

3

 

1809

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

1810

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

1802

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

1807

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

2315

Tiếng Anh 1

3

 

2316

Tiếng Anh 2

3

 

2317

Tiếng Anh 3

3

 

2318

Tiếng Anh 4

3

 

2319

Tiếng Anh 5

3

 

2320

Tiếng Anh 6

3

 

1446

Pháp luật đại cương và Luật an toàn, vệ sinh lao động

3

 

2401

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

3

 

1110

Đại cương về Công đoàn Việt Nam

2

 

 

2113

Chọn 1 trong 3 học phần:
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng quản trị văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

1225

Tâm lý học lao động

2

 

1117

Quan hệ lao động 2

2

 

2119

Đại số

2

 

2120

Giải tích

2

 

1047

Vật lý 1

2

 

1048

Vật lý 2

2

 

1016

Hoá học đại cương

3

 

1015

Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

2

 

1019

Kỹ thuật điện

2

 

1020

Kỹ thuật điện tử

2

 

1006

Cơ học lý thuyết

2

 

1009

Cung cấp điện

2

 

1027

Môi trường và phát triển bền vững

2

 

1021

Kỹ thuật đo lường

2

 

1007

Cơ khí đại cương

2

 

1041

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động

2

 

1049

Vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

2

 

1014

Ecgônômi

2

 

1001

An toàn điện

2

 

1002

An toàn hóa chất

2

 

1050

Tiếng ồn, rung động trong sản xuất và kỹ thuật xử lý

2

 

1018

Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp

2

 

1025

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường nước

2

 

1024

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường khí

2

 

1029

Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

2

 

1017

Kỹ thuật an toàn trong xây dựng

2

 

1005

Chế độ, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động

2

 

1051

Điều tra, thống kê tai nạn, sự cố lao động và bệnh nghề nghiệp

2

 

1052

Quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động

2

 

1033

Quản lý chất thái rắn và chất thải nguy hại

2

 

1031

Quản lý an toàn máy, thiết bị tại nơi làm việc

2

 

1053

Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường

2

 

1012

Đồ án về kỹ thuật an toàn lao động

3

 

1013

Đồ án về kỹ thuật vệ sinh lao động

3

 

1055

Đồ án thực tập an toàn, vệ sinh lao động

2

 

1056

Thực hành kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

2

 

1205

Tin học ứng dụng

2

 

1046

Thực tập cuối khóa, làm đồ án tốt nghiệp

10

 

Tổng cộng

126

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204